Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

I. Wiadomości ogólne

Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 

2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.

4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy).

5. Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu (oryginał)).

6. Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. 

7. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).
9. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

III. Wysokość dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu: 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

IV. Wydanie decyzji przez Wójta Gminy Krasocin

Wójt Gminy Krasocin, wydając decyzję administracyjną o udzieleniu pracodawcy pomocy de minimis, zobowiązany jest do wnikliwej analizy dołączonych przez pracodawcę dokumentów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

- spełnienie wymagań określonych w art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty; (kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne pracodawcy oraz ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu) 

- zgodność z obowiązującym prawem umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem;

- okres, jaki upłynął od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu do daty złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia;

- kompletność złożonych przez pracodawcę wymaganych dokumentów oraz to, czy pracodawca wezwany do ich uzupełnienia (w przypadku braku określonych dokumentów) je dostarczył;

- czy wysokość otrzymanej dotąd pomocy publicznej i przyznana kwota pomocy de minimis nie przekroczy kwoty maksymalnej pomocy określonej w art. 3 pkt. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9);

- czy podmiot gospodarczy wnioskujący o udzielenie pomocy de minimis nie prowadzi działalności

w którymś z sektorów wyłączonych, określonych w art. 1 ust. 1 cytowanych wyżej rozporządzeń Komisji (UE).

Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis Wójt Gminy Krasocin jest zobligowany do następujących czynności:

- wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DZ.U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1550); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji;

- przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

V.  Miejsce i sposób składania wniosku.

• listownie

• osobiście

na podany adres:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29 – 105 Krasocin (pokój nr 12).

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Piotr Borkowski,

tel. 41 391 73 17, e-mail: zopo@krasocin.com.pl     

VI. Termin składania wniosku.

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od  dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dodatkowo, zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U.z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.), o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Krasocin, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Krasocin, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

VII. Termin załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

VIII. Tryb odwoławczy.

   Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)

2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 123, poz. 1291) (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 585 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311  z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1550).

9. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).

Do pobrania:

XLSXFormularz informacji 2015.xlsx
DOCOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc
DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników..doc
DOCZawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.doc

Wersja XML