Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podział nieruchomości

Nazwa sprawy:

  
  

Podział nieruchomości

  
  

Wymagane  dokumenty:

  
  

  - wniosek,
  - tytuł prawny do nieruchomości, wypis z księgi wieczystej
  - wypis z ewidencji gruntów (ze Starostwa Powiatowego),
  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - wstępny projekt podziału.

  
  

Sposób  załatwienia:

  
  

Zainteresowany składa wniosek wraz z niezbędną dokumentacją. Po złożeniu wniosku Wójt  wydaje postanowienie o zgodności przedłożonego wstępnego projektu podziału z przepisami szczególnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy, jeżeli była  wydana przed dniem złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu złożenia. Następnie geodeta wykonuje projekt podziału, rejestruje go w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego. Tak zaewidencjonowany projekt dostarcza wraz z wykazem zmian gruntowych, wykazem synchronizacyjnym i  protokołem przyjęcia granic nieruchomości. Na podstawie tych dokumentów jest wydawana decyzja.

  
  

Termin  załatwienia:

  
  

30 dni od dnia złożenia dokumentów.

  
  

Miejsce  załatwienia/
 komórka odpowiedzialna:

  
  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. 41 391 70 26 w. 3)

  
  

Opłata   

skarbowa:

  
  

Brak

  
  

Opłata  administracyjna:

  
  

Brak

  
  

Podstawa  prawna:

  
  

- Ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 roku - O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:   Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

  
  

Informacje  dodatkowe:

  
  

Brak

Załączniki:

PDFRODO.pdf
PDFwniosek_o_podzial.pdf
 

Wersja XML