Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Gmina Krasocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: .

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

niektóre załączniki nie są dostępne w pełni cyfrowo,

nagrania z transmisji obrad sesji nie zawierają napisów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Włodarski, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413917026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

29-105 Krasocin, Macierzy Szkolnej 1
Tel.: 41 39 17 026
Faks: 41 39 17 010
E-mail:
Strona internetowa: www.krasocin.com.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Krasocin, ul Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

 1. Do budynku urzędu prowadzą dwa wejścia.
 1. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wyznaczono na parkingu od strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, znajduje się najbliżej wejścia głównego

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące, słabosłyszące lub głuchonieme, posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z tłumacza języka migowego.

 1. Z pracownikiem posługującym się językiem migowym można ustalić wizytę na konkretny termin za pomocą kontaktu listownego na adres:
 1. lub za pomocą kontaktu poprzez e-mail na adres:
 1. Opiekunowie osoby niepełnosprawnej w celu ustalenia wizyty z pomocą tłumacza języka migowego mogą dzwonić pod numer 41 39 17 026.
 2. Pracownik jest dostępny w godzinach otwarcia urzędu przez 8 godzin dziennie.


Wersja XML