Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: Urząd Gminy Krasocin

Złożenie dokumentów: Sekretariat

Odbiór dokumentów i dodatkowe informacje: Pok. nr 2 (parter, obok Sali konferencyjnej) lub wysyłka pocztą

Godziny obsługi klientów: poniedziałek 7.00-18.00, wtorek-czwartek 7.00-16.00, piątek godz. 7:00-14:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 3 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek

- Dołącz do wniosku odpowiednie załączniki

- Złóż wniosek w Sekretariacie

- Czekaj na załatwienie sprawy

OPŁATY: Opłata skarbowa za zaświadczenie 17 zł - płatne w pokoju nr 3 bądź przelewem na konto Urzędu Gminy Krasocin

Dane do przelewu: Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, nr rachunku 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049 BS Włoszczowa o/Krasocin tytułem: „Za zaświadczenie o rewitalizacji”

UWAGA: Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Zwalnia się z opłaty skarbowej m.in.:

- jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego;

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej m.in. w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r. poz.1990 ze zm.)

- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE: dodatkowych informacji udziela: Bartłomiej Robak, tel. 41 388 29 28, e-mail:

PODSTAWA PRAWNA:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

DOCXINFORMACJA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH.docx
DOCXwniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.docx
 

Wersja XML