Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

U C  H W A Ł A    Nr  VI/29/03

U C  H W A Ł A    Nr  VI/29/03

Rady Gminy w Krasocinie

 z dnia  26 lutego 2003 r.

 

w  sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy  Krasocin

 

       Na podstawie art. 3 ust 1,  art. 18 ust.2 pkt.1,art.40 ust. 2 pkt.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  08 marca 1990 r  o samorządzie  gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113, poz. 984 i 214 poz 1806 )  Rada Gminy Krasocin  uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się statut Gminy Krasocin  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc  uchwała Nr XXXIV/211/01 Rady Gminy Krasocin z dnia 17.10.2001 r w sprawie  uchwalenia statutu Gminy Krasocin.

§ 4.                                              

Uchwała  podlega ogłoszeniu  poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  na tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie Gminy , jak również ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Czesław  Sobczyk

Wersja XML