Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe

 

Stanowisko / Referat

 

 

Telefon

 

 

Adres e-mail

 

Wójt – Ireneusz Gliściński

41 3917026
508 074 596

 

Referat organizacyjny

 

Z-ca Wójta, Sekretarz – Jacek Sienkiewicz

41 3917026
508 074 597

Stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych

41 3917026

Stanowisko ds. pomocy rodzinie

41 3917026

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy, funduszu sołeckiego

41 3917026

Stanowisko ds. cyfryzacji i obsługi informatycznej

41 3882920
41 3882966


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

41 3917026

Samodzielne st. ds. zarządu mieniem i gospodarki gruntami

 

41 3917026

 

Referat Finansowy

 

Skarbnik gminy – Dorota Jackiewicz

41 3917026
502 577 880

Z-ca skarbnika – stanowisko ds. księgowości budżetowej

41 3917026

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

41 3917026

Stanowisko ds. płac i podatku dochodowego

41 3917026

Stanowisko ds. kasowych

41 3917026

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

41 3917026

Stanowisko ds. wymiaru podatku

41 3917026

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Kadry

41 3917026

 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Kierownik Referatu – Bogdan Stolarczyk

41 3917026

Stanowisko ds. projektów unijnych, organizacji pozarządowych

41 3917026

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

41 3917026

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

41 3917026

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami 41 3917026

 

Referat spraw obywatelskich

 

 

Kierownik USC – Paweł Włodarski

41 3917026
690 600 154

Urzędnik USC – stanowisko ds. ppoż, współpracy ze stowarzyszeniami i organ. pozarządowymi, powszechnego obowiązku obrony.

41 3917026
 

Stanowisko ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony zdrowia, oc, obronnych, archiwum zakładowego, sportu i rekreacji, zarządzania kryzysowego

41 3917026

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

41 3917026

Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
 

41 3917026

 

Referat Inwestycji

 

Kierownik Referatu – Dariusz Klimczyk
Stanowisko ds. budowy i modernizacji dróg, mienia komunalnego.

41 3917026

Z-ca kierownika – stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

41 3917026

Stanowisko ds. inwestycji własnych i realizowanych we współpracy.

41 3917026

Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych

41 3917026

 
Wersja XML