Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i komunikaty

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV)", zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
  Data publikacji: 30-11-2021 15:27
 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV w celu usunięcia kolizji z farmą fotowoltaiczną w miejscowości Oleszno na działce 2353, gmina Krasocin" obręb 0016 Oleszno, gmina Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
  Data publikacji: 30-11-2021 15:00
 • Obwieszczenie z dnia 19.11.2021 r.

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Data publikacji: 26-11-2021 12:42
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 25.11.2021r. wydana została Decyzja Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa konstrukcji pod platformę siedliskową bociana białego" na działce nr ewid. 386/2 obręb 0010 Kozia Wieś gm. Krasocin.
  Data publikacji: 25-11-2021 14:50
 • Decyzja

  Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś "), W związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie z dnia 13 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 18 sierpnia 2021 roku); zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe oprowadzanie ścieków na terenie gminy Krasocin na okres 3 lat
  Data publikacji: 23-11-2021 08:47
 • OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin zatwierdzonej uchwałą nr XXXIX/338/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 8 listopada 2021 r.
  Data publikacji: 15-11-2021 10:50
 • Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

  Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin ...
  Data publikacji: 12-11-2021 11:42
 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa konstrukcji pod platformę siedliskową bociana białego" na działce nr ewid. 386/2 obręb 0010 Kozia Wieś gm. Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
  Data publikacji: 03-11-2021 14:54
 • OBWIESZCZENIE

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 624 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.  
  Data publikacji: 03-11-2021 14:41
 • Informacja Wójta Gminy Krasocin o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z Prognozą oddziaływania Programu na środowisko".
  Data publikacji: 27-10-2021 10:47
Wersja XML