Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i komunikaty

 • Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

  Na podstawie art. lid ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 176 tj.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. .- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j. ze zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 29.03.2022r., Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa; w imieniu którego działa pełnomocnik: P. Jerzy Bajer; zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 0260T Nowy Dwór - Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór".  
  Data publikacji: 20-05-2022 08:45
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za I kwartal 2022 rok

  Data publikacji: 28-04-2022 10:17
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za IV kwartał 2021 rok.

  Wójt Gminy Krasocin podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Krasocin za IV kwartał 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego obwieszczenia.
  Data publikacji: 02-03-2022 13:50
 • Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Wójt Gminy Krasocin, działając na podstawie art. 101 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) „w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego", planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 25, obręb 0023 Wola Świdzińska, gmina Krasocin. zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
  Data publikacji: 06-04-2022 14:11
 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN

  Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi na części działki nr ewid. 81/3 obręb 0003 Chotów gm. Krasocin w dniu 14.04.2022r. nastąpiło wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o wskazanie wytycznych konserwatorskich dla w/w inwestycji. Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Gminy Krasocin w godz. pracy urzędu (tel. 41 39 17 026, e-mail: gmina@krasocin.com.pl).
  Data publikacji: 14-04-2022 15:37
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr uchwały Nr XX1X1265/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.04.2022 r. do 12.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin w godz. od 8.00 do 14.00.
  Data publikacji: 08-04-2022 09:51
 • OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasocin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
  Data publikacji: 07-04-2022 12:34
 • OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasocin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.  
  Data publikacji: 16-03-2022 15:32
 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że w ramach prowadzonego postępowania z wniosku Gminy Krasocin o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi na części działki nr ewid. 81/3 obręb 0003 Chotów gm. Krasocin został sporządzony i przekazany do uzgodnień w dniu 01.04.2022r. projekt decyzji o warunkach zabudowy.
  Data publikacji: 01-04-2022 13:56
 • Zawiadomienie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Krasocin, na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 735), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,5 MW i powierzchnią zabudowy do 4,75 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kozia Wieś dz. nr 109 i 115, gmina Krasocin".  
  Data publikacji: 28-03-2022 10:01
Wersja XML