Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia

 • Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji

  Wójt Gminy Krasocin, na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 735), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów - Ludynia" zawiadamia Strony postępowania  o możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
  Data publikacji: 24-11-2021 14:57
 • OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin zatwierdzonej uchwałą nr XXXIX/338/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 8 listopada 2021 r.
  Data publikacji: 15-11-2021 10:53
 • Informacja Wójta Gminy Krasocin

  Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 247 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 10 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 08-11-2021 13:22
 • OBWIESZCZENIE

  Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek złożony w dniu 16.06.2021r. przez Lhoist Bukowa Sp. z o.o. „Bukowa ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji sorbacalu w zakładzie Lhoist Bukowa", planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 369/33, 369/32 obręb Bukowa, gmina Krasocin.
  Data publikacji: 15-09-2021 10:00
 • Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Zgodnie z art. 614 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), zwanej dalej „k.p.a”, art.73ust.1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.247), zwanej dalej "ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa złożony w dniu 11.08.2021r. (uzupełniony 26.08.2021r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów - Ludynia"
  Data publikacji: 01-09-2021 12:31
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr ewid. 2/2, 2/4, 2/5 obręb 0003 Chotów gm. Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.  W związku z powyższym informuje się, iż w każdym stadium postępowania strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Krasocinie w godz. pracy urzędu (tel. 41 39 17 026, e-mail: gmina@krasocin.com.pl).  
  Data publikacji: 26-08-2021 12:55
 • Obwieszczenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.09.2021r. do 29.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w godzinach pracy urzędu oraz o opublikowaniu ww. opracowań na urzędowej stronie gminy. Zasięg obszarowy zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin obejmuje część obrębu Krasocin, zlokalizowaną przy granicy z obrębami Nowy Dwór i Ostrów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin, saJa nr 3.   
  Data publikacji: 25-08-2021 14:04
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego pieca do wypału wapna wraz z  obiektami  towarzyszącymi w  zakładzie  Lhoist Bukowa.
  Data publikacji: 02-08-2021 16:25
 • OBWIESZCZENIE

  Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek złożony w dniu 09.03.2021r. przez Lhoist Bukowa Sp. z o.o., Bukowa ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa", planowanego do realizacji na działce nr ewidencyjny 369/27 obręb Bukowa.
  Data publikacji: 02-08-2021 15:21
 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 1 MW - na terenie działek ewidencyjnych nr 241/3; 247/5; 249/1; 472, obręb Borowiec.
  Data publikacji: 06-07-2021 11:56
Wersja XML