Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia

 • Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Wójt Gminy Krasocin, działając na podstawie art. 10 § i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 139, obręb 0013 Ludynia, gm. Krasocin", zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
  Data publikacji: 23-05-2022 10:11
 • Zawiadomienie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Krasocin, działając na podstawie art. 10§1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm. )„ w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ul. Zielone Wzgórze, ul. Podgórskiej, ul.Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie" zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy ( w tym z opiniami organów opiniujących) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od 17.05.2022r.
  Data publikacji: 17-05-2022 13:36
 • Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej "k.p.a", art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Pana Roberta Stankiewicza zamieszkałego w Ludyni, którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Pan Jerzy Górski, złożony 26.04.2022r.,zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 139, obręb 0013 Ludynia, gm. Krasocin".
  Data publikacji: 27-04-2022 10:56
 • Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Wójt Gminy Krasocin, działając na podstawie art. 101 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) „w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego", planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 25, obręb 0023 Wola Świdzińska, gmina Krasocin. zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
  Data publikacji: 06-04-2022 14:11
 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku Green Capital SA, zawiadamia strony o wydanej w dniu 19.04.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,5 MW i powierzchni zabudowy do 4,75 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kozia Wieś działki nr ewid. 109 i 115, gmina Krasocin".
  Data publikacji: 19-04-2022 09:48
 • Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,poz. 2373 ze zm.), informuję że w dniu 19.04.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,5 MW i powierzchni zabudowy do 4,75 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kozia Wieś działki nr ewid. 109 1115, gmina Krasocin".
  Data publikacji: 19-04-2022 09:25
 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku M8S Energia Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 13,19-200 Grajewo, zawiadamia Strony o wydanej w dniu 05.04.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach nr 440 i 441 obręb Stojewsko, gmina Krasocin".
  Data publikacji: 11-04-2022 13:45
 • Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,poz. 247 ze zmianami), informuję że w dniu 05.04.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach nr 440 i 441 obręb Stojewsko, gmina Krasocin". Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu.
  Data publikacji: 11-04-2022 13:33
 • INFORMACJA

  Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2373 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin. Z publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasocin.
  Data publikacji: 08-04-2022 10:01
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr uchwały Nr XX1X1265/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.04.2022 r. do 12.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin w godz. od 8.00 do 14.00.
  Data publikacji: 08-04-2022 09:51
Wersja XML