Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611) zwołuję XXXIX. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXIX. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Z-cę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
2) dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu gminy Krasocin.

6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad XXXIX. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Wersja XML