Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód.
2. Załączniki:
a. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej),
b. zaświadczenie:
• o kwocie dziennego utraconego dochodu z prowadzonej działalności - wydaje naczelnik urzędu skarbowego,
• o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
• o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia - wydaje pracodawca, wysokość dochodu brutto winna być wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 881) z adnotacją zakładu pracy, że „wynagrodzenie za okres ćwiczeń nie zostało wypłacone”,

II. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, pok. Nr 16
tel: 41 388 29 05
we współpracy z Referatem Finansowo-Podatkowym.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

V. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2021 poz. 372)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U.2018.881)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

VI. UWAGI:
• wniosek musi być złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych
• w przypadku stosunku pracy zaświadczenie musi podpisać pracodawca lub osoba przez niego upoważniona do wykonywania czynności z zakresu stosunku pracy/stosunku służbowego wobec jego pracowników
• praca świadczona na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej nie powoduje nawiązania stosunku pracy/stosunku służbowego

VII. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WYPŁACENIE ŚWIADCZNIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACENIE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód.
2. Załączniki:
a. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej),
b. zaświadczenie:
• o kwocie dziennego utraconego dochodu z prowadzonej działalności - wydaje naczelnik urzędu skarbowego,
• o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
• o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia - wydaje pracodawca, wysokość dochodu brutto winna być wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 881) z adnotacją zakładu pracy, że „wynagrodzenie za okres ćwiczeń nie zostało wypłacone”,

II. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, pok. Nr 16
tel: 41 388 29 05
we współpracy z Referatem Finansowo-Podatkowym.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

V. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2021 poz. 372)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U.2018.881)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

VI. UWAGI:
• wniosek musi być złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych
• w przypadku stosunku pracy zaświadczenie musi podpisać pracodawca lub osoba przez niego upoważniona do wykonywania czynności z zakresu stosunku pracy/stosunku służbowego wobec jego pracowników
• praca świadczona na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej nie powoduje nawiązania stosunku pracy/stosunku służbowego

VII. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DOCXWniosek o wyłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód.docx

Wersja XML