Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611) zwołuję XLI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XLI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin;
5) zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie;
6) zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
7) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2022 rok;
8) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok;
9) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
10) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL/341/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
12) planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2022.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XLI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Wersja XML