Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2022 r.

PDF1_22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż.pdf
PDF2_22 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych.pdf
PDF3_22 w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Gminy Krasocin na 2022 rok.pdf
PDF4_22 Wójta Gminy Krasocin z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf
PDF5_22 dot. ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rad.pdf
PDF6_22 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf
PDF7_22_Wójta Gminy Krasocin z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.pdf
PDF8_22 w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzedu Gminy w Krasocinie.pdf
PDF9_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF10_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF11_22 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych.pdf
PDF12_22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.pdf
PDF13_22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF14_22 w sprawie zmian w budżecie.pdf
PDF15_22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych.pdf
PDF16_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF17_22 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dla wydzielonych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na rok 2022.pdf
PDF18_22 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Krasocinie.pdf
PDF19_22 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Krasocin w 2022.pdf
PDF20_22 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie.pdf
PDF21_22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego.pdf
PDF22_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF23_22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego.pdf
PDF24_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF25_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf
PDF26_22 w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Krasocin.pdf
PDF27_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF28_22 w przedmiocie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF29_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF30_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF31_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF32_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF33_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF34_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF35_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF36_22 w przedmiocie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.pdf
PDF37_22 w przedmiocie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do realizacji wniosków w sprawie świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie.pdf
PDF38_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF39_22 sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w.pdf
PDF40_22 w Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie.pdf
PDF41_22 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dla wydzielonych środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.pdf
PDF42_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf
PDF43_22 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkól.pdf
PDF44_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF46_22 w sprawie powolania komisji ds. kwalifikowania wniosków.pdf
PDF47_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF48_22 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora ZPO w Olesznie w przypadku nieobecności wicedyrektora.pdf
PDF49_22 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora.pdf
PDF50_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF51_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf
PDF52_22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok GBP Krasocin.pdf
PDF53_22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawia II w Bukowie.pdf
PDF54_22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.pdf
PDF55_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf
PDF56_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF57_22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespolu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.pdf
PDF58_22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespoiu Placówek Oświatowych im. Jana Pawia II w Bukowie.pdf
PDF59_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF60_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF61_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf
PDF62_22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF64_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF65_22_w_sprawie powołania członka Zespołu Operacyjnego oraz Koordynatora Gminnego.pdf
PDF66_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf
PDF66_a_22 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf
PDF67_22_w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf
PDF68_22 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawia II w Bukowie.pdf
PDF69_22 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.pdf
PDF73_22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.pdf
PDF74_22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierun.pdf
PDF75_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf

 

Wersja XML