Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 3 w związku ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), a także na podstawie 2 pkt 3 w związku z 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186, z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi

zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004 (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 1457, z późn. zm.), w związku z czym informuje się zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Ostoja Przedborska o możliwości składania uwag i wniosków do przygotowywanego projektu zarządzenia.

Wersja XML