Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459) zwołuję XLIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XLIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Zaprezentowanie ochotniczych form służby wojskowej.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze 2021 r.;
3) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za II półrocze 2021 r.;
4) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. za II półrocze 2021 r.;
5) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za II półrocze 2021 r.;
6) wyznaczenia przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie;
7) „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”, wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”;
8) uznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną;
9) o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XL/343/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną;
10) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Krasocin;
11) udzielenia pomocy finansowej;12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
13) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad XLIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Wersja XML